NK i centrala Göteborg håller, i dagsläget, på att genomgå en omfattande grundförstärkning och ombyggnad.
Varuhuset består av fem sammanbyggda fastigheter, där den äldsta delen (benämnd hus C) är en platsgjuten stomme i fem plan som uppfördes under sent 1910-tal. En del av källarplanet utgörs av ett fantastiskt tegelvalv daterat till ca 1770.
Hus C är ombyggt i flera omgångar och vid dessa ombyggnationer har delar av huset grundförstärkts. På grund av de olika grundläggningstyperna har huset satt sig ojämnt och fastighetsägaren har då bestämt sig för att ersätta den befintliga grundläggningen med en mer enhetlig. Byggnaden grundläggs nu på slagna stålrörspålar och borrade stålkärnepålar.

I samband med att man ersätter den befintliga grundläggningen sänker man även bottenplattan i hus C med 60-120 cm. Tidigare har varuhuset haft fem olika nivåer i källarplan – när arbetet är klart kommer man bara ha två. Ett nytt huvudgångstråk anläggs i källarplan och löper genom nytagna öppningar i tegelvalvet.  Sänkningen medför att pelare i källarplan måste bytas och nya smidespelare monteras i deras ställe. Under valvmuren sker etappvis schaktning och undergjutning för att bära valvet på den nya, lägre nivån.

Ett nytt huvudgångstråk i källaren anläggs tvärs genom det gamla tegelvalvet, där öppningar tas upp under valvbågarna. Direkt ovan huvudgångstråkets tillkomna valvöppningar har stompelare växlats av i tre plan, och förskjutits ca 1-1,5 m uppigenom i varuhuset. I och med de stora stomförändringarna stängs delar av varuhusets källarplan av. Man passar då på att även gå över ytskikt, undertak och installationer på större delen av planet, samt installerar åtta nya rulltrappor i varuhuset.

Integra har varit med vid ombyggnader och renoveringar i varuhuset sedan 2013 och började projektera grundförstärkningen under våren 2015. I det här projektet har mycket av konstruktionerna varit inbyggda och inte gått att mäta in eller inspektera innan rivning och schaktning påbörjats. Under byggets gång har vi haft en tät dialog med beställare och entreprenör, med platsbesök ca två gånger per vecka för att följa upp och inspektera befintlig stomme samt planera kommande arbeten. En stor utmaning för entreprenören har varit den pågående verksamheten direkt intill bygget, vilket ställt krav på ljud- och dammspridning från bygget.
Byggnation färdig/Inflyttning sker hösten 2018.

Video från Hufvudstaden