Intill Universitetssjukhuset i Örebro ligger Campus USÖ. Här bedrivs patientnära klinisk forskning. Byggnaden skall byggas på med en våning för att rymma framtidens forskarstudenter. Integra är huvudkonstruktör och ansvarar för rivning av befintligt tak, nya bärande konstruktionen och kompletteringar till bef. stomme. Noggranna beräkningar för dimensionskontroll av befintlig stomme har utförts, samt beskrivning för rivning av befintligt tak. Konstruktionen innefattar både prefabricerade element och platsbyggda delar. Det befintliga bjälklaget som byggs på är sedan tidigar dimensionerat för en påbyggnad, men den befintliga stommen har kompletterats. Vi har också fått ansvar för att göra tillverkningsritningar i stål och betong.

Jonas, som är projektör berättar:

– I och med att det pågår forskning i den befintliga byggnaden som inte kan avbrytas under byggtiden så gällde det för oss att se till så att byggnationen av påbyggnaden inte stör verksamheten. Detta har begränsat vårt urval av konstruktionslösningar, vi har fått vara kreativa och jobba med att hitta alternativa sätt att lösa knutpunkter.

Entreprenadformen är partnering och innefattar upprättande av både systemhandlingar och bygghandlingar. Region Örebro län är beställare och partneringentreprenör är Byggdialog.

– Just att det är en påbyggnad på ett befintligt hus är intressant. Det gör att vi måste ta hänsyn och beakta byggnaden som skall byggas på. Att jobba i partnering kräver att vi är lyhörda och nära, när det är många beslut som skall fattas.

Byggherre: Region Örebro Län

Integras beställare: ByggDialog AB

Integras uppdrag: Huvudkonstruktör, partneringuppdrag

Projekteringstid: Februari 17 – Januari 19

Byggstart: Våren 2018

Byggnation färdig  (Inflyttning): 2019

Arkitekt: KLARA Arkitekter