Examensarbete2018-07-09T16:14:15+00:00

Examensarbete

Vi handleder gärna examensarbete eftersom både du och vi får utveckla oss tillsammans. Det ger oss fördjupad förståelse och kunskap inom ett visst ämne som ligger i intresse för oss båda.  När du skriver exjobb hos oss på Integra sitter du delar av tiden på ett av våra kontor. Det gör att vi får lära känna dig, och du får skapa dig en bild av Integra som arbetsplats.

Varför vill Integra handleda exjobb?
– Det finns tre huvudsakliga anledningar till att vi vill vara med och handleda exjobb:

  • Fördjupad förståelse för ämnet. Vi vill ligga i framkant kompetensmässigt, och att handleda ett exjobb är, för oss som företag, en möjlighet att verkligen få fördjupad förståelse för och kunskap kring ett visst ämne.
  • Närmare kontakt med skolorna. Genom att handleda ett exjobb får vi kontakt med forskare och professorer på universitetet. Det ger oss en möjlighet att ta del av det arbete och den forskning de utför där, samtidigt som Integra syns bland anställda och studenter.
  • En alternativ rekryteringsväg. När man skriver exjobb hos Integra sitter man ofta delar av tiden på ett av våra kontor. Det gör att vi lär känna studenterna, och studenterna själva får skapa sig en bild av Integra. Det är inte ovanligt att studenterna anställs efter avslutat examensarbete.

Linnea och Kajsa – med koll på trä!

Under våren 2018 skrev de två studenterna Linnea och Matilda sitt examensarbete på Integras kontor i Göteborg. Arbetet handlade om korslimmat trä och Kajsa var med och handledde examensarbetet. Linnea, som tidigare praktiserat på Integra, fortsatte jobba hos oss efter att examensarbetet var klart.

Linnea och Kajsa

Vad handlar exjobbet om?
– Examensarbetet handlade om att utreda hur KL-trä lämpar sig som konstruktionsmaterial. Vi utredde vilka svårigheter som finns med att bygga i korslimmat trä samt varför metoden inte används mer i Sverige då utvecklingen av metoden kommit mycket längre i andra länder i Europa. Vi studerade också vilka åtgärden Sverige kan behöva vidta för att träbyggnation ska gynnas.

”Vi har fått bra handledning under hela processen”

På vilket sätt har Integra hjälpt i processen?
– Integra har gett bra stöd från början med att bolla idéer för att få fram bra problemställningar inom området. Vi har fått bra handledning under hela processen och hjälp med vad vi ska lägga störst fokus på, säger Linnea.

 – Jag tyckte det var roligast att få vara med under hela utvecklingsprocessen och framtagandet av exjobbet, fyller Kajsa i och fortsätter, alla inblandade var med tidigt i processen och bollade idéer om avgränsningar, relevans för industrin osv. tills vi gemensamt kom fram till ett koncept som vi sedan körde på.

Kajsa, vad såg du som den största utmaningen med att handleda?
– Jag hade ingen tidigare erfarenhet av någon typ av handledning, vilket var den största utmaningen för min del. Det är så enkelt att bara ge de rätta svaren, istället för att ställa de rätta frågorna. När jag kom på det flöt arbetet på bättre från både min och deras sida. Att få vara handledare för ett exjobb är som att få en mjukstart i handledarroll gör att jag framtiden kommer våga axla nya utmaningar inom den rollen. Kanske bli handledare för ett projekt framöver?

Vilka tips har du till den som vill skriva ett exjobb på Integra?
– Det är bra att komma med en egen grundidé eller ett ämne du är intresserad av för att det ska bli bra för båda parter, säger Linnea. Sen fungerar det jättebra att bolla idéer tillsammans för att få fram en slutkoncept

Kajsa inflikar:

 – Men vet ni inte vad ni vill skriva om, men vill ha ett exjobb av relevans för byggindustrin? Skicka ett mail så kan vi starta en dialog.

Kontaktpersoner för varje ort finns i flikarna till vänster.

Alexander och Gustav – två killar med vinden i ryggen

Alexander och Gustav skrev under våren 2017 sitt examensarbete i ett samarbete mellan Chalmers och Integra. Sedan i somras är de båda anställda på Integra.

Beskriv kort vad ert arbete handlar om:
-Exjobbet handlar i korta drag om hur den horisontella accelerationen, som uppstår till följd av att vindens fluktuationer, påverkas när man har en djup pålgrundläggning av en byggnad. Något som är väldigt vanligt i Göteborg.

Kan ni berätta kort om processen kring arbetet och hur ni kom i kontakt med Integra?
– Alexander hade tidigare sommarpraktiserat på Integras Göteborgskontor och därigenom kände vi till företaget sen tidigare.
– Under arbetsmarknadsmässan VARM på Chalmers pratade vi med en anställd på Integra som var involverad i en del högshusprojekt. Han hade upptäckt att det inte var helt tydligt hur väl beräkningsmetoderna för accelerationen i byggnader stämde när grundens styvhet sänks och i vilken grad accelerationen påverkas av det. Därefter började vi gemensamt med Integra staka ut en lämplig omfattning och tydliga mål för att till slut landa i en projektbeskrivning.

Vad var den största utmaningen med projektet?
-Att sätta upp en giltig beräkningsmodell som tar i beaktning vindens slumpmässiga beteende och hur den samverkar med höghusets dynamiska egenskaper. Grundteorin för vindens beteende är ganska komplex. Det var en stor utmaning att ta till oss EKS10 föreslagna metod för att räkna ut byggnadens acceleration.

”Man måste vara kreativ och tänka utanför ramarna.”

På vilket sätt var Integra till hjälp i processen?
-Via Integra kom vi även i kontakt Kamal Handa, en gammal professor i vinddynamik som har utformat den förenklade metoden i EKS 10. Han var till stor hjälp när det kom till att förstå vindens beteende.

-Integra var till stor hjälp när det kom till avgränsningarna av vårt exjobb, eftersom de är inblandade i flertalet höghusprojekt. Det gjorde att vi kunde ta del av vilka problemområden som uppstår vid en dynamisk analys av ett höghus.

Idag är ni båda anställda på Integras, Alexander i Stockholm och Gustav i Göteborg, vilka likheter ser ni med exjobbet och att jobba på Integra?
-Att det är viktigt att få en känsla för hur strukturer beter sig, så man därifrån kan dra en slutsats om huruvida resultatet är rimligt eller ej.  Men just nu sitter jag faktiskt och räknar på accelerationen i ett höghus som kommer konstrueras på en djup pålgrundläggning, vilket är exakt det problemet vi undersökte i vårt exjobb.

-Problemlösningen och arbetssättet att försöka tänka nytt! I exjobbet famlade vi mycket i mörker till en början, eftersom att vindteori i samband med acceleration av byggnader inte är något som undervisas på Chalmers längre och det är bara ett fåtal personer i landet som har riktigt bra koll på det. Det medförde att vi fick vara väldigt kreativa och arbeta helt utan facit. Lite så är det ju med arbetssättet på ett företag som vill vara i framkant och skapa nya konstruktionslösningar. Man måste vara kreativ och tänka utanför ramarna.

Denna websida använder cookies. This website uses cookies and third party services. Ok

Integra är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se